• March 23, 2012
  • 265

Minister took the orphans Christmas

Fot. Marian Paluszkiewicz

They wanted as better, and came out as usual, or simply poured out the baby with the bathwater, just because of the children exactly we talking. Co więcej, o dzieciach osieroconych przez zmarłych, czy (nie wiadomo co gorsze) przez żyjących jeszcze rodziców. What’s more, about children orphaned by the deceased, or (do not know which is worse) by the living parents.

At the end of last year (hopefully after Christmas holiday ) was published  Donatas Jankauskas regulation, the minister of welfare and work, “On Approval of the procedure to go on a temporary stay Guest child in institutional care” (“Del institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo “), which effectively limited the opportunity of leaving children’s homes for temporary residence in the immediate family, or charitable organizations in the country and abroad, with trips to the families of good will, not to mention.

Bo takie rodziny, na mocy właśnie tego rozporządzenia ministra, praktycznie nie mają możliwości zaprosić dzieci z domów dziecka na święta, czy na wakacje.Such families, just under the Regulation of the Minister, practically do not have the possibility to invite children from orphanages for the holidays or on vacation.

Pierwsze odczuły to na sobie rodziny z Polski, które szereg lat zapraszają na święta dzieci z domów dziecka w Podbrodziu i Solecznikach. The first felt it on the families of Polish, which for many years for the holidays invite children from orphanages in Podbrodziu and Solecznikach.

“After months of  separation Svietłana on  Easter  finally can to see a Polish family. Inną niż w domu dziecka w Podbrodziu na Litwie, którego jest wychowanką. Other than in an orphanage in Lithuania Podbrodziu which he is a protege. Od dziesięciu lat przyjeżdżała do Polski na każde święta, od sześciu spędzała je u rodziny Zieniuków w Stanisławowie. For ten years he came to Polish at every Christmas, she spent fort six years Zieniuków them with a family in Stanisławów. Jak mówiła Małgorzata Zieniuk, nawet nikt nie pyta, czy dzieci przyjadą, bo taka jest kolej rzeczy, dzieci muszą być. As Małgorzata Zieniuk said, no one even asks if the kids come, because this is the way of things, children need to be. Tak było do tej pory, czyli do ostatnich świąt Bożego Narodzenia. That was until now, that is to last Christmas. Na te najbliższe — wielkanocne — Swietłana ani inne dzieci z domów dziecka na Litwie nie przyjadą. At the next – Easter – Swietłana or other children from orphanages in Lithuania will not come. Nie pozwalają na to zmienione nagle przez Litwinów przepisy, których Stowarzyszenie Otwarty Dom na razie nie jest w stanie spełnić. Do not allow this changed abruptly by the Lithuanians, the rules, the Association of Open House at the moment is not able to meet. Jak mówi Irena Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Otwarty Dom Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie, dokumenty są szczegółowe i dotyczą takich kwestii jak pozyskiwanie rodzin, sprawdzanie tych rodzin, plan pobytu dzieci, wszystkie zabezpieczenia, które są. Irena Stankiewicz says , president of the Open House help Polish children in the East, the documents are detailed, and on issues such as raising families by these families, plan to stay children, all the security that is. To wymaga czasu, jak również określonych finansów” — zaalarmował program „Obiektyw” TVP Białystok. It takes time, as well as certain finance ‘- alerted by the “lens” TVP Białystok.

— Niestety, te najbliższe święta nasze dzieci będą musiały spędzić w Domu Dziecka — przyznaje w rozmowie z „Kurierem” Oksana Obłoczyńska, dyrektorka placówki w Solecznikach. – Unfortunately, this Christmas these children will have to spend on the Children’s Home – admits in an interview with “courier” Oksana Obłoczyńska, director of the facility in Soleczniki. Dodaje, że na święta, ale do swoich bliskich rodzin na Litwie, wyjedzie tylko 5 dzieci. He added that for the holidays, but to their families, relatives in Lithuania, will leave only five children.

— Wcześniej czasami tylko tyle zostawało w domu dziecka na święta — zauważa dyrektorka solecznickiej placówki, która opiekuje się 33 dziećmi, w większości sierotami socjalnymi. – Previously, sometimes only as a child was left at home for the holidays – the director notes solecznickiej   facility, which cares for 33 children, mostly orphans, social.

– They are the parents, but their children are not interested at all – says Obłoczyńska.

Podobna sytuacja jest w domu dziecka w Podbrodziu, gdzie mieszka 61 dzieci. The situation is similar in Podbrodziu orphanage, home to 61 children. Większość również jest sierotami socjalnymi. Most also are social orphans.

— Wyjazd do rodzin na święta był dla nich ważnym wydarzeniem. – Out to the families for the holidays was an important event for them. Teraz trudno nawet im wytłumaczyć, dlaczego nie mogą spotkać się z zaprzyjaźnionymi rodzinami, tak jak od wielu lat — mówi „Kurierowi” Joleta Dubauskienė, dyrektorka podbrodzkiej placówki. Now it is hard even to explain to them why they can’t meet with fellow families, as many years – says, “Courier” Jolet Dubauskienė, director podbrodzkiej facility. Ponad połowa dzieci z tego domu dziecka miała zaprzyjaźnione rodziny, które zawsze zabierały je na święta. Over half the children in this orphanage had befriended a family that always took up them for the holidays.

— Pozostałe natomiast zawsze miały pierwszeństwo wyjazdu na zaproszenia organizacji prorodzinnych. – Other children , has always given priority to go on the call pro-family organization. A tych zaproszeń co roku mieliśmy wiele… — zaznacza Dubauskienė. And these calls every year, we had a lot of … – selects Dubauskienė.

Tymczasem w tym roku na razie żadna organizacja z Polski nie potrafiła jeszcze spełnić nowych wymogów ustanowionych rozporządzeniem ministra. Meanwhile, this year, if no organization of the Polish could not yet meet the new requirements set by Ministerial Order. Oksana Obłoczyńska zauważa, że nie jest to tylko problem polskich organizacji, bo jak na razie, żadna zagraniczna organizacja nie zgłosiła się jeszcze do ministerstwa o zezwolenie na przyjmowanie dzieci. Oksana Obłoczyńska notes that this is not just a problem of Polish organizations, because so far, no foreign organization is not yet reported to the ministry for permission to adopt children. Nic w tym dziwnego, bo oprócz często niezrozumiałych formalności (jak na przykład, zobowiązanie się finansowe strony zapraszającej wobec ewentualnego przyjazdu urzędników kontrolujących z litewskiego ministerstwa!), organizacje zapraszające muszą chociażby dokonać tłumaczeń wszystkich dokumentów na język litewski z zatwierdzeniem notarialnym tych tłumaczeń. This is not surprising, because in addition to often incomprehensible formalities (for example, a financial commitment to the inviting to the potential arrival of officials from the Lithuanian Ministry of control!), Inviting organizations even have to translate all documents into the Lithuanian language notary approval of these translations. Spełnienie wszystkich formalności nie gwarantuje jednak, że resortowa komisja, która ma rozpatrywać te wnioski, wyda pozwolenie (wydawane na 3 lata) na podjęcie u siebie dzieci z litewskich placówek opiekuńczych. The fulfillment of all the paperwork does not guarantee that the ministerial committee that has considered these proposals, will issue a permit (issued for 3 years) to take their children in child care establishments in Lithuania.

Zresztą nie mniejsze problemy mają bliskie rodziny dzieci, które wcześniej, bez większych formalności, zabierały dzieci na weekendy i święta. Anyway, not fewer problems have close family who have previously, without much formality, raise their children on weekends and holidays.

— Teraz muszą przedstawić szereg zaświadczeń, w tym lekarskie o stanie zdrowie oraz z policji o niekaralności i dopiero po zawarciu odpowiedniej umowy będą mogli zabrać dziecko do domu. – It must provide a number of certificates, including medical and health status of the police criminal record, and only after the conclusion of any agreement will be able to take the child home. Na razie tylko kilka rodzin zdołało załatwić wszystkie formalności. So far, only a few families managed to complete all formalities. Zagraniczne rodziny w ogóle są pozbawione możliwości w trybie indywidualnym zapraszania dzieci do siebie, chyba że to jest bliska rodzina dziecka, wiec po spełnieniu powyżej wymienionych czynności, taka rodzina o pozwolenie na zaproszenie dziecka będzie mogła się ubiegać. Foreign families in general are deprived of the opportunity on an individual basis to invite children to each other, unless it is close to the family of the child, so after meeting the above mentioned activities, such a family for permission to call your child will be able to apply for.

Paradoksem całej sytuacji jest to, że rozporządzenie ministra reglamentujące tryb tymczasowego wyjazdu dzieci na pobyt gościnny kieruje się — jak zaznacza się na początku dokumentu — przede wszystkim: „…pierwszeństwem interesów dziecka; wysłuchaniem dziecka mogącego wyrazić swoje zdanie i uwzględnieniem tego zdania; zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka; zapewnieniem podstawowych potrzeb dziecka”… The paradox of the whole situation is that the mode of regulation of the Minister by regulating the temporary departure of children to stay Guest directs – as marked on top of the document – in particular: “… the priority interests of the child, listening to children for expressing their views and taking account of the sentence, providing safety of the child , providing the basic needs of the child “…

A dalej już idzie długa lista możliwości (a raczej ich ograniczenia) wyjazdu dzieci z domów dziecka na tymczasowy pobyt gościnny. And then have a long list of possibilities goes (or rather their limitations) departure of children from orphanages in the temporary stay Hotel.

— Więc gdzie są te priorytety i interesy dzieci? – So where are the priorities and interests of children? — pytają retorycznie kierownicy placówek. – Asked rhetorically steering units. Mają jednak nadzieję, że wprowadzone biurokratyczne ograniczenia nie zniechęcą organizacji charytatywnych, a szczególnie poszczególnych rodzin zapraszających, które nadal będą chciały zapewnić sierotom dom rodzinny — przynajmniej na święta. But they have hope that the bureaucratic restrictions do not deter charitable organizations, especially the individual families welcoming, which still will want to provide a home for orphans – at least for the holidays.

— Skoro nasze dzieci nie mogą na razie wyjechać, to na te święta, nasi przyjaciele z Polski przyjeżdżają do nich — mówi nam Joleta Dubauskienė. – If our children can’t yet go, then this Christmas, our friends in the Polish come to them – tell us Jolet Dubauskienė. Również wychowankowie solecznickiej placówki będą gościły u siebie przyjaciół z Tarnowa Podgórnego oraz Warszawy. Also, the facility will solecznickiej pupils hosted their friends Tarnowa Podgórnego and Warsaw.

— Mamy bardzo wielu przyjaciół w Polsce, którzy nigdy o nas nie zapominają! – We have a lot of friends in Poland who did not forget about us! — mówi Oksana Obłoczyńska. – Says Oksana Obłoczyńska.

Source: http://kurierwilenski.lt/2012/03/23/minister-zabral-sierotom-swieta/

 

Related post

‘Half a loaf is better than none’? New national minorities bill.

Up until now, the Lithuanian national minorities’ rights have been regulated partially by special laws (e.g.…

White-and-red march through Vilnius and a rally in schools’ defence. ‘Poles want normalcy’.

A two thousandth white-and-red march passed through the streets of Vilnius on Saturday, March 23. Participants…

Issues of Polish education have been raised in front of parents and teachers.

The discussion on current issues in Polish education in Lithuania was initiated by the Forum of…